Guziki

Status prawny

  1. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Miasto Łódź.
  2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
  3. Działalność poradni regulują następujące akty prawne i dokumenty:

Akt założycielski:

  1. Decyzja Kuratora Oświaty w Łodzi z dnia 28 sierpnia 1992 roku, nr 15/92, w sprawie sieci poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie województwa łódzkiego.

Akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).
  2. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz.U. z 2017 r. poz.59 z późn. zmianami)
  3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zmianami)
  4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 roku, w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1647).
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r.poz.1743)
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. Nr 228, poz. 1492).

Statut poradni

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

25-10-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 45