Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

 1. W Poradni realizowane są następujące zadania:
  1. diagnozowanie dzieci i młodzieży,
  2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej,
  3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówek oraz  wspieranie nauczycieli pracujących z podopiecznymi Poradni w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
  4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. Zadania Poradni realizowane są w dwóch działach;
  1. Dział Doradztwa Zawodowego zajmuje się szczególnie udzielaniem pomocy w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i w planowaniu kariery zawodowej oraz wspieraniem rozwoju osobistego młodzieży, szczególnie z odchyleniami w stanie zdrowia, z niepełnosprawnościami, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie. Dział Doradztwa Zawodowego wspiera nauczycieli szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  2. Dział dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi realizuje zadania szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, słabo słyszącej i niesłyszącej, słabo widzącej i niewidzącej oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) i wieloraką sprzężoną niepełnosprawnością oraz na rzecz ich rodzin. Wspiera nauczycieli ze szkół i placówek w realizacji działań edukacyjnych, wychowawczych i rewalidacyjnych.
  3. Pracownicy obu działów współpracują ze sobą w realizacji zadań statutowych.
 3. Zadania Poradni realizowane są w szczególności poprzez;
  1. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb  rozwojowych i edukacyjnych, indywidualnych możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, wyjaśnianie mechanizmów ich funkcjonowania (diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, diagnoza SI, specjalistyczne konsultacje lekarskie),
  2. opiniowanie i orzekanie,
  3. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, oraz ich rodzin,
  4. udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  5. udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom pomocy w
   • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,
   • planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego,
   • rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,
  6. współpracę w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Zadania realizowane są w formie;
  1. indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
  2. terapii rodziny,
  3. grup wsparcia,
  4. prowadzenie mediacji,
  5. interwencji kryzysowej,
  6. warsztatów,
  7. porad i konsultacji,
  8. wykładów i prelekcji,
  9. działalności informacyjno-szkoleniowej,
  10. udziału w zebraniach rad pedagogicznych,
  11. udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
   • Poradnia zapewnia pomoc dzieciom i młodzieży, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do ich wieku i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia dzieciom i młodzieży opiekę w czasie zajęć w Poradni oraz w trakcie zajęć poza Poradnią;
   • Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Poradni przez rodziców, prawnych opiekunów (lub upoważnioną przez nich osobę, zobowiązaną do zapewnienia dziecku pełnego bezpieczeństwa). W przypadku samodzielnego przybycia lub wyjścia dziecka z Poradni rodzice, prawni opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody;
   • Poradnia stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp. i p.poż.
   • Poradnia dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych podczas prowadzonych działań terapeutycznych.
   • Poradnia dba o bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych zarówno podopiecznych, pracowników, jak i wszystkich innych współpracujących z Poradnią.
 5. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach;
  1. Opinie wydaje się na wniosek rodziców lub pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia przy zachowaniu możliwości dołączenia przez nich do wniosku posiadanej dokumentacji, obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich oraz opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
  2. Opinie podpisuje dyrektor Poradni oraz specjaliści, którzy sporządzili opinię.
 6. W Poradni działają Zespoły Orzekające powoływane przez dyrektora Poradni w oparciu o szczegółowe przepisy;
  1. W skład zespołów wchodzą;
   • dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba  jako przewodniczący zespołu,
   • psycholog,
   • pedagog,
   • lekarz opracowujący diagnozę lekarską,
   • inni specjaliści, w tym spoza Poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest   niezbędny, opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.
  2. Zespoły Orzekające wydają orzeczenia;
   • o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
    • dla niesłyszących i słabo słyszących,
    • dla niewidomych i słabo widzących,
    • z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją ruchową),
    • z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim,
    • z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
    • z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim (orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych),
    • z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),
    • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
    • zagrożonych niedostosowaniem lub niedostosowanych społecznie.
   • o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
   • o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  3. Zespoły Orzekające wydają opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
  4. Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka lub pełnoletniej osoby, której dotyczy orzeczenie;
 7. Poradnia współpracuje z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom;
 8. Poradnia współpracuje z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami i instytucjami poprzez;
  1. konsultacje,
  2. wymianę doświadczeń i informacji,
  3. organizowanie szkoleń, seminariów, warsztatów, dni otwartych, itp.
  4. współpracę w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej (współpraca przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych),
  5. podejmowanie działań (m.in. profilaktycznych) na rzecz dzieci i ich środowiska lokalnego,
  6. udzielanie we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi , wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom, udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach,
  7. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno- pedagogicznej, którzy w sposób zorganizowany współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
  8. Współpraca realizowana jest z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Pracownicy pedagogiczni Poradni realizują zadania na terenie Poradni, na terenie placówek oświatowych w rejonie działania Poradni, na terenie instytucji wspierających rozwój dzieci i młodzieży oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży;
 10. Szczegółowe zadania Poradni na dany rok szkolny i sposób ich realizacji ustalony jest w rocznym planie pracy Poradni i w planach poszczególnych zespołów. 
 11. Rejonem działania Poradni jest teren Miasta Łódź i powiaty wskazane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi w zakresie orzekania i opiniowania.

 

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

30-10-2017 - Edycja treści.

23-10-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 62